اصفهان - اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان پروین اعتصامی
۰۳۱-۳۲۳۰۴۴۴۲

استخر ساحل (جی) اصفهان


ارزش واقعی
۱۵۰۰۰ تومان
پرداختی شما
۹۰۰۰ تومان
تخفیف
۴۰ درصد
نوع:
استخر

لطفا جهت خرید بلیط تخفیف دار استخر ساحل (جی) اصفهان اطلاعات زیر را به دقت مطالعه نمایید:


شیفت آقایان

استخر ساحل اصفهان: آقایان شنبه : از ساعت 19:30 الی 24 _ یکشنبه : از ساعت 20:30 الی 24 ـ دوشنبه : از ساعت 21:30 الی 24 _ چهارشنبه : دو سانس مجزا از ساعت 19:30 الی 21:30 و 22 الی 24 _ پنجشنبه : دو سانس مجزا از ساعت 19 الی 21:30 و 22 الی 1 بامداد - جمعه صبح : دو سانس مجزا از ساعت 6 الی 7:30 و 8 الی 9:30 - جمعه عصر : دو سانس مجزا از ساعت 16:30 الی 20 و 20:30 الی 24

شیفت بانوان

استخر ساحل اصفهان: شنبه : دو سانس مجزا از ساعت 10 الی 12:30 و 13 الی 16 ـ یکشنبه : دو سانس مجزا از ساعت 8:30 الی 12:30 و 13 الی 17 ـ دوشنبه : و سانس مجزا از ساعت 10 الی 12:30 و 13 الی 16 _ سه شنبه : سه سانس مجزا از ساعت 8:30 الی 11:30 ، 12 الی 15:30 و 21 الی 24 _ چهارشنبه : دو سانس مجزا از ساعت 8:30 الی 11 و 11:30 الی 14 _ پنجشنبه : دو سانس مجزا از ساعت 8:30 الی 11:30 و 12 الی 15:30 - جمعه : از ساعت 10 الی 16

آقایان - آقایان شنبه‌ها انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۹:۳۰
۲۴
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۹
شنبه
۱۹:۳۰
۲۴
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - آقایان یکشنبه‌ها انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۲۰:۳۰
۲۴:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
یک شنبه
۲۰:۳۰
۲۴:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - آقایان دوشنبه‌ها انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۲۱:۳۰
۲۴:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۱
دو شنبه
۲۱:۳۰
۲۴:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - آقایان چهارشنبه‌ها (دو سانس مجزا) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۹:۳۰
۲۴:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۳
چهارشنبه
۱۹:۳۰
۲۴:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - آقایان پنجشنبه‌ها (دو سانس مجزا) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۹:۰۰
۱:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۴
پنج شنبه
۱۹:۰۰
۱:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - آقایان جمعه‌ها صبح (دوسانس مجزا) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۶:۰۰
۹:۳۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۵
جمعه
۶:۰۰
۹:۳۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - آقایان جمعه‌ها عصر (دو سانس مجزا) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۶:۳۰
۲۴:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۵
جمعه
۱۶:۳۰
۲۴:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان شنبه‌ها انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۰:۰۰
۱۶:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۹
شنبه
۱۰:۰۰
۱۶:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان یکشنبه‌ها انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۸:۳۰
۱۷:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
یک شنبه
۸:۳۰
۱۷:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان دوشنبه‌ها انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۰:۰۰
۱۶:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۱
دو شنبه
۱۰:۰۰
۱۶:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان سه شنبه‌ها انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۸:۳۰
۱۵:۳۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سه شنبه
۸:۳۰
۱۵:۳۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان سه شنبه‌ها (سانس شب) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۲۱:۰۰
۲۴:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سه شنبه
۲۱:۰۰
۲۴:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان چهارشنبه‌ها انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۸:۳۰
۱۴:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۳
چهارشنبه
۸:۳۰
۱۴:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان پنجشنبه‌ها انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۸:۳۰
۱۵:۳۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۴
پنج شنبه
۸:۳۰
۱۵:۳۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان جمعه‌ها انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۰:۰۰
۱۶:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۵
جمعه
۱۰:۰۰
۱۶:۰۰
۱۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان
خرید

آدرس:

اصفهان - خیابان جی - نبش خیابان پروین اعتصامی

تلفن:

۰۳۱-۳۲۳۰۴۴۴۲

استخر بزرگسالان استخر خردسالان کافی شاپ
سونای بخار سونای خشک جکوزی
حمام ترکی ماساژ حوضچه آب سرد
بوفه پارکینگ استخر آب درمانی
فروشگاه ورزشی ورزش در آب کلاس آموزش شنا

استخر ساحل جی اصفهان از بهترین استخر های اصفهان میباشد ما به شما پیشنهاد میدهیم همین الان در آی پولز ثبت نام کرده و بلیط استخر ساحل جی را آنلاین خریداری کنید.

مشخصات استخر : طول استخر:25 متر            عرض :12.5 متر

امکانات  استخر ساحل جی اصفهان : پارکینگ رایگان- سونا-جکوزی-ماساژ- ورزش در آب-حمام ترکی-استخر خردسالان و... میباشد.

مجموعه دارای استخر کودکان نیز میباشد.

آی پولز لحظات خوشی را برای شما آرزومند است.


شایان رفیع ۱۳۹۸/۰۵/۱۸

همه چیزش خوبه ولی یکم شلوغه


محمدی ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

سلام استخر فوق العاده کثیف و پر از مو است و مقدار کلر اون انقد زیاده که من شنا بلد بودم ولی کلا ۱۰ سانت میتونستم شنا کنم و تا دو هفته عفونت گوش داشتم که خدا را شکر با پنبه و سرکه درمان شد برخورد پرسنل متوسط بود و محدودیت ظرفیت نداره و انقدر شلوغه که حتی نمیتونید قدم بزنید کاش یه ذره نظارت روی استخر بود بخصوص سانس شب


Baharkarimi ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

سلام قیمت بلیط همینی هست ک تو سایت زده ینی ۹۰۰۰هزار تومن یا این مال قبله؟


واحد پشتیبانی - (۱۳۹۸/۰۴/۳۰)

باسلام خیر قیمت اصلی بلیط 15000 هزارتومان میباشد که با 40درصد تخفیف میشود 9000 هزارتومان

محسن قربانی ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

سلام.چرا واسه رزرو بلیط تاریخ یک هفته بعد رو میزنه.


واحد پشتیبانی - (۱۳۹۸/۰۴/۱۱)

با سلام و احترام استخر ساحل جی به علت زیاد بودن سانس ها و متفاوت بودن سانس روزانه برای هر روز هفته یک سانس بصورت جدا تعریف شده است و اگر شما بعداز آنروز اقدام به خرید کنید تاریخ هفته بعد برای شما در دسترس قرار میگیرد.با تشکر

محمود طاهری ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

با سلام. استخری شلوغ و قدیمی، شیب نا مناسب استخر و کوچک بودن سونا و جکوزی، فوق العاده شلوغ که اصلا جای استفاده از امکانات استخر نیست و تعدادی از افراد مراجعه کننده به استخر فاقد شخصیت می باشند. با تشکر.


واحد پشتیبانی - (۱۳۹۸/۰۳/۲۹)

با سلام و تشکر بابت خرید و اعتماد به آی پولز ، مواردی که قابل اصلاح بود به مسئولین مجموعه اعلام گردید ، لیکن در صورت عدم رضایت از مسائل سخت افزاری می‌توانید از سایر استخرهای اصفهان که در سایت فعال می باشند استفاده نمایید . آی پولز به نوبه خود از شما همراه گرامی پوزش می طلبد .


لطفا جهت ثبت نظر اگر عضو سایت نیستید عضو شوید و یا وارد سایت شوید

ورود / عضویت